BPA-ordningen: Hvem som omfattes og hva den innebærer

Alle mennesker skal kunne leve sitt eget liv som de selv ønsker. Dessverre er dette vanskelig for mange, noe som for eksempel innebærer at funksjonshemmede ikke får de samme mulighetene som alle andre. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et dermed et viktig frigjøringsverktøy. Gjennom en BPA-ordning, vil funksjonshemmede som har stort behov for bistand kunne få assistanse til å leve et tilnærmet normalt liv.

Historikken til BPA-ordningen

BPA-ordningen ble utprøvd allerede i 1994, men ble ikke tatt inn i lovverket før mye senere. I år 2000 trådde endringer i sosialtjenesteloven i kraft, og norske myndigheter utstedte rundskriv I-20/2000 for å informere mer om endringene som ble gjort. I 2005 ble målgruppen som kunne motta BPA utvidet, noe som ble spesifisert i rundskriv I-15/2005. Noen av endringene som ble gjort, var å inkludere personer med utviklingshemming og familier med funksjonshemmede barn. Det ble også tydeliggjort at BPA kan innvilges uavhengig av boform. Fra 2015 trådte rettighetsbestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d i kraft. Funksjonshemmede som oppfyller visse kriterier har på bakgrunn av denne bestemmelsen rett til å få tjenestene organisert som BPA. Rundskriv I-9/2015 utdyper lovverket og hvordan det skal tolkes.

Hvem kan få innvilget BPA?

Basert på pasient- og brukerrettighetsloven, er et underliggende krav for å ha rett på BPA at du har rett på nødvendige helse- og omsorgstjenester. I tillegg til dette, stilles det som krav at du:

 • Er under 67 år når du søker
 • Har et stort behov på minst 32 timer per uke (eller minst 25 timer per uke, med mindre kommunen kan dokumentere at en slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende).
 • Har et langvarig behov for praktisk bistand på mer enn 2 år

Skulle du ikke oppfylle alle kravene, er det likevel mulig å få innvilget BPA. Det vil da være en vurdering kommunen vil gjøre, og er ikke basert på en rettighet du har. Det er kommunens plikt å vurdere alle søknader, uansett timeantall, og med en god søknad vil du kunne få godkjent en BPA-ordning.

La oss bistå deg

Uansett om du skulle ha spørsmål om BPA-ordningen, ønske å velge oss som din tjenesteleverandør eller ønsker mer informasjon om oss, ta kontakt. Du kan nå oss på telefon 22 150 100 eller e-post post@primaassistanse.no.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.