Behandling av personopplysninger i Prima Assistanse

Ditt personvern er svært viktig for oss. Vi har derfor utformet denne personvernerklæringen for at du enkelt skal kunne se hvordan vi samler inn, bruker, lagrer, deler, overfører, sletter eller på annen måte behandler (samlet kalt «behandler») dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver våre tiltak for å sikre beskyttelse av dine personopplysninger. Den inneholder også informasjon om hvordan du kan nå oss for å få besvart spørsmål du måtte ha omkring databeskyttelse.

Omfang

Denne personvernerklæringen gjelder organiseringen av Prima Assistanse AS for alle dimensjoner og aktiviteter, i alle geografiske områder hvor vi opererer og der personvernforordningen gjelder.

Disse personvernreglene gjelder behandling av personopplysninger samlet inn av Prima Assistanse AS, direkte eller indirekte, fra alle individer, inkludert, men ikke begrenset til, Prima Assistanse AS sine nåværende, tidligere eller potensielle jobbsøkere, ansatte, konsulenter, brukere, forbrukere, barn, leverandører/underleverandører, aksjonærer og tredjeparter. «Personopplysninger» defineres som data som angår en identifisert eller identifiserbar person eller en person som kan identifiseres ved hjelp av midler eller verktøy det er stor sannsynlighet for vil bli brukt.

I denne personvernerklæringen betyr «du» og «din» enhver dekket person. «Vi», «oss», «vår» og «Prima Assistanse AS» betyr alle enheter tilknyttet Prima Assistanse AS.

 

Innhenting og behanding av dine personopplysninger

I samsvar med eus personvernforordning og andre gjeldende lokale databeskyttelseslover

Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning tilknyttet personopplysninger, og vi sikrer at personopplysninger blir samlet inn og behandlet i samsvar med bestemmelsene i EUs personvernforordning og annen potensiell og relevant lokal lovgivning.

Lovlig, rettferdig og transparent

Vi hverken samler inn eller behandler personopplysninger uten rettslig grunnlag. Vi kan være nødt til å samle inn og behandle dine personopplysninger i tilfeller hvor dette er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er del av, når det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt eller i tilfeller der det er nødvendig, med ditt forhåndsgitte samtykke. Vi kan også samle inn og behandle dine personopplysninger for Prima Assistanse AS sine legitime interesser, bortsett fra tilfeller hvor dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter tilsidesetter slike interesser.

Når vi samler inn og behandler dine personopplysninger, vil vi gi deg en rettferdig og fullstendig informasjonsvarsel eller personvernerklæring som informerer om hvem som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, til hvilke formål dine personopplysninger blir behandlet, hvem mottakerne er, hva dine rettighetene er, hvordan du kan utøve dem og liknende, med mindre det er umulig eller det krever uforholdsmessig innsats for å gjøre dette.

Når det kreves av gjeldende lovgivning, vil vi søke forhåndsgodkjenning av deg før vi for eksempel innhenter sensitiv data.

Legitimt formål, begrensning og dataminimering

Dine personopplysninger blir innhentet for spesifikke, eksplisitte og legitime formål, og blir ikke videre behandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Når Prima Assistanse AS handler for egne formål, blir dine personopplysninger hovedsakelig behandlet for, men ikke begrenset til, følgende formål: rekrutteringsadministrasjon, HR og administrasjon, regnskap, økonomistyring og tilhørende kontroller og rapporteringer, skatteadministrasjon, risikostyring, HMS, katalogtjenester (som Active Directory), IT-verktøy eller interne nettsteder og andre digitale løsninger eller samarbeidsplattformer, IT-support (inkludert infrastruktur, systemadministrasjon, applikasjoner, helse- og sikkerhetsstyring, administrasjon av informasjonssikkerhet, administrasjon av kundeforhold, bud, salgs- og markedsføringsledelse, forsyningsledelse, intern og ekstern kommunikasjon og hendelsesledelse, overholdelse av anti-hvitvaskingsforpliktelser eller andre juridiske forpliktelser, dataanalyse, juridisk bedriftsstyring og implementering av etterlevelsesprosesser).

Korrekthet og tidsbegrensning

Prima Assistanse AS vil lagre personopplysninger som er korrekte og, om nødvendig, oppdaterte. Vi vil samtidig kun lagre personopplysninger så lenge som ansett som nødvendig for de formålene opplysningene ble samlet inn for. Det inkluderer eventuelle juridiske, regnskaps- eller rapporteringskrav, samt dersom det er nødvendig for at Prima Assistanse AS skal kunne hevde eller forsvare seg mot juridiske krav. Personopplysningene vil da lagres fram til slutten av den aktuelle lagringsperioden eller til de aktuelle kravene er avgjort. Hvis du vil lese mer om våre spesifikke tidsbegrensninger for lagring av personopplysninger (som er fastsatt i våre retningslinjer for lagring), kan du kontakte oss på [email protected]

Ved utløp av lagringsperioden vil vi slette dine personopplysninger på en sikkert måte, i samsvar med gjeldende lover og regler.

 

Sikkerhet for dine personopplysninger

Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig endring eller tap, eller mot uautorisert bruk, utlevering eller tilgang i samsvar med våre retningslinjer for datasikkerhet.

Vi sikrer, når det er hensiktsmessig, at alle rimelige sikkerhetstiltak basert på innebygd personvern og personvern som standardinnstilling er på plass for å beskytte behandlingen av dine personopplysninger. Avhengig av risikonivået for behandlingen av personopplysningene, utfører vi også en PIA-vurdering av personvern («PIA») for å vedta passende sikkerhetstiltak og sikre beskyttelsen av personopplysningene. Vi har også ekstra sikkerhetstiltak for data som anses som sensitive personopplysninger.

 

Deling av dine personopplysninger

Vi deler dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • med tredjeparter, inkludert visse tjenesteleverandører vi har beholdt i forbindelse med formålene beskrevet i denne personvernerklæringen og tjenestene vi leverer;
 • med selskaper som tilbyr kontrolltjenester innen anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering, samt andre formål rettet mot forebygging av svindel og kriminalitet, og selskaper som tilbyr lignende tjenester, inkludert finansinstitusjoner og reguleringsorganer som slike personopplysninger deles med;
 • med domstoler, rettshåndhevende myndigheter, tilsynsmyndigheter, myndighetspersoner eller advokater og andre parter der det med rimelighet ansees som nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk eller rettferdig krav, eller for en konfidensiell alternativ tvisteløsningsprosess;
 • med tjenesteleverandører som vi engasjerer oss i eller utenfor Prima Nordic, innenlands eller i utlandet, f.eks. delte servicesentre, for å behandle personopplysninger for et av formålene oppført på våre vegne og kun i samsvar med våre instruksjoner;
 • dersom vi selger eller kjøper virksomhet eller eiendeler, vil vi kunne dele dine personopplysninger med den potensielle selgeren eller kjøperen av slik virksomhet eller eiendeler som da tildeles eller overdrar noen av våre rettigheter og plikter.

 

Internasjonale dataoverføringer

EUs personvernforordning tillater ikke overføring av personopplysninger til tredjeland utenfor EØS som ikke sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Noen tredjeland utenfor EØS-området hvor Prima Assistanse opererer, tilbyr ikke det samme nivået av databeskyttelse som landet du bor i, og anerkjennes dermed ikke av EU-kommisjonen som et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personvernrettigheter.

For overføring av dine personopplysninger til slike land, enten til enheter i eller utenfor Prima Nordic, har Prima Assistanse AS fått på plass tilstrekkelige sikkerhetsprosedyrer for å beskytte dine personopplysninger. Du vil få mer informasjon gjennom passende personvernerklæringer om enhver overføring av personopplysninger utenfor Europa på tidspunktet for innsamling av slike personopplysninger.

For ytterligere informasjon, inkludert innhenting av en kopi av dokumentene som er brukt for å beskytte din informasjon, vennligst kontakt oss på [email protected]

 

Informasjonskapsler

Noen av våre nettsteder benytter informasjonskapsler (også kalt «cookies»). Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinens harddisk når du besøker bestemte nettsteder. Vi kan gjennom slike informasjonskapsler lære mer om deg, som for eksempel om du har besøkt oss før eller om du er en ny besøkende, samt identifisere funksjoner som vil være interessante for deg. Informasjonskapsler kan forbedre din brukeropplevelse ved å lagre preferansene dine mens du besøker nettstedene våre.

Når du besøker våre nettsteder får du beskjed om hvilke typer informasjonskapsler vi benytter og hvordan du kan deaktivere disse. Når det er lovpålagt, vil du få mulighet til å avvise bruken av informasjonskapsler når du besøker våre nettsteder. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

Dine rettigheter

Prima Assistanse AS har forpliktet seg til beskyttelsen av dine rettigheter i henhold til gjeldende lover. Nedenfor finner du en tabell som oppsummerer de forskjellige rettighetene dine:

Rett til innsyn og retting Du kan be om kopi av personopplysningene vi har lagret på deg. Du kan også be om retting av feil i personopplysninger eller oppdatering av ufullstendige personopplysninger.
Rett til sletting Din «rett til å bli glemt» gir deg rett til å be om sletting av dine personopplysninger i tilfeller hvor:

 1. dataene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble innsamlet for;
 2. du velger å trekke tilbake ditt samtykke;
 3. du har innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger;
 4. dine personopplysninger er ulovlig behandlet;
 5. det er en juridisk forpliktelse å slette dine personopplysninger;
 6. sletting er nødvendig for å sikre samsvar med gjeldende lover.
Rett til begrensning Du kan be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i tilfeller hvor:

 1. du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger;
 2. Prima Assistanse AS ikke lenger trenger dine personopplysninger for behandlingsformål;
 3. du har motsatt deg behandling av legitime grunner.
Rett til dataportabilitet Der det er aktuelt, kan du be om å få utlevert de personopplysninger du har gitt til Prima Assistanse AS i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Denne dataen har du rett til å overføre til en annen databehandler uten hindring fra Prima Assistanse AS. Dette gjelder tilfelle hvor:

 1. behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke eller en kontrakt; og
 2. behandlingen er automatisert.

Du kan også be om at dine personopplysninger blir overført til en ønskelig tredjepart (der det er teknisk mulig).

Rett til å protestere Du kan protestere (dvs. utøve din rett til å «velge bort») mot behandlingen av dine personopplysninger, spesielt i forhold til profilering eller markedsøringskommunikasjon. Når vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, kan du også når som helst trekke dette samtykket tilbake.
Rett til å ikke bli utsatt for automatiserte avgjørelser Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som har en juridisk implikasjon for deg eller påvirker deg vesentlig.
Rett til å klage Du kan velge å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene der du bor, der du jobber eller der du føler overtredelsen av dine rettigheter har funnet sted. Dette kan gjøres uansett om det har/ikke har ført til personlig skade eller tap.
Du har også rett til å sende inn klage til domstolene der Prima Assistanse-foretaket har en virksomhet eller hvor du bor til vanlig.

For å utøve disse rettighetene kan du:

 • fylle ut klage- og forespørselsskjemaet og sende via e-post til den generiske e-postadressen som er indikert i informasjonsvarslene og/eller personvernerklæringen gjort tilgjengelig for deg på tidspunktet for innsamling av dine personopplysninger. Det kan også, eller i tillegg, sendes til det lokale kontaktpunktet for personvern på følgende adresse: [email protected]

For mer informasjon, se våre retningslinjer for håndtering av klager og forespørsler.

 

Barn

Barn har behov for spesifikk beskyttelse av sine personopplysninger, da de kan være mindre klar over tilknyttede risikoer, konsekvenser og sikkerhetstiltak, samt egne rettigheter i forhold til behandling av personopplysninger. Slik spesifikk beskyttelse skal særlig gjelde bruken av barns personopplysninger med det formål å markedsføre eller skape personlighets- eller brukerprofiler, samt ved innsamling av barns personopplysninger tilknyttet deres bruk av tjenester som tilbys direkte til barn.

Vi samler ikke inn eller behandler barns personopplysninger uten samtykke fra innehaveren av foreldreansvaret der det er nødvendig. Vi retter ikke vår markedsføring mot barn, bortsett fra for spesifikke tjenester og etter samtykke fra innehaveren av foreldreansvaret. Hvis du mener at vi feilaktig har samlet inn en personopplysning om et barn, vennligst gi oss beskjed ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

 

Oppdateringer

Oppdatering av denne personvernerklæringen vil kunne finne sted fra tid til annen når virksomheten eller juridiske krav endres. Dersom det gjøres vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge ut et varsel på nettstedet vårt når endringene trer i kraft, og dersom aktuelt, kommunisere direkte med deg endringen(e).

 

Kontakt oss

Om du skulle ha spørsmål, kommentarer og/eller forespørsler tilknyttet denne personvernerklæringen, ber vi deg kontakte det lokale kontaktpunktet for personvern på [email protected]