Personvernerklæring arbeidssøkere

Personvernerklæring til arbeidssøkere til Prima Assistanse AS

Innledning

Prima Assistanse AS er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi registrerer og behandler om deg på grunnlag av din søknad om stilling hos oss.

Gjennom denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette.

 

Behandlingsansvarlig

Juridisk ansvarlig i Prima Assistanse AS gruppen er på vegne av Prima Omsorg & Prima Assistanse AS behandlingsansvarlig for selskapenes behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger vi behandler og formålet med dette

I forbindelse med at du søker jobb hos oss vil vi gjennom vår ansettelsesprosess behandle en rekke personopplysninger om deg. Noen av disse opplysningene gir du oss, mens andre kommer fra tredjeparter, se nærmere om dette nedenfor.

I våre systemer registres navn, alder, kjønn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene får vi av deg.

Vi behandler også opplysninger fra din søknad og CV. Det samme gjelder dine vitnemål og attester, samt uttalelser fra referanser og våre egne vurderinger av deg. Noe av denne informasjonen får vi fra deg, noe innhentes fra referanser og noe er et resultat av vurderinger som vi har gjort.

Formålet med å behandle personopplysningene er å gjennomføre en korrekt og god ansettelsesprosess, slik at den best kvalifiserte arbeidssøkeren kan få tilbud om stillingen.

 

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Det viktigste rettslige grunnlaget for at vi kan behandle personopplysninger om deg er EU-forordningen om personvern artikkel 6 bokstav b). På bakgrunn av din søknad åpnes det her for å gjennomføre tiltak før en eventuell avtaleinngåelse. I tillegg til de rettslig forpliktelser iht. personvernforordningens artikkel Art. 6-c

Dersom det er aktuelt å oppbevare opplysninger om deg etter at ansettelsesprosessen er gjennomført, vil vi be om ditt samtykke. Samtykke er et behandlingsgrunnlag etter EU-forordningen artikkel 6 bokstav a). Et eventuelt samtykke vil du når som helst kunne trekke tilbake.

Dersom det i tilknytning til ansettelsesprosessen behandles særlige kategorier personopplysninger (sensitive opplysninger) er grunnlaget for dette EU-forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b).

 

Hvor i verden behandler vi opplysninger om deg?

Dine personopplysninger blir ikke delt, solgt eller utlevert til noen tredjeparter.

Personopplysningene blir lagret lokalt og/eller i skyen som er tilgjengelig for andre i samme konsern. I tillegg vil arbeidsleder få tilgang til opplysningene i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre intervju og evt. ansettelsesavtale.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

Så lenge lagrer vi dine personopplysninger

Personopplysningene om de søkerne som ikke blir ansatt slettes når ansettelsesprosessen er gjennomført, med mindre vi får samtykke til å oppbevare opplysningene i en lengre periode. Oppbevaringstiden vil i slike tilfeller fremgå av samtykket.

 

Dine rettigheter som arbeidssøker

Som arbeidssøker har du etter reglene om personvern flere rettigheter. Her er en oversikt over de viktigste.

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg. Oppdager du feil i opplysninger om deg, kan du kreve at disse blir rettet. Du kan også kreve at opplysninger slettes, men dette gjelder ikke der vi mener det foreligger et rettslig grunnlag for oppbevaring.

Dersom du er uenig i den behandlingen av personopplysninger vi gjør kan du klage til oss og du har også mulighet til å klage til Datatilsynet. For å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg til først å ta opp dette med oss gjennom vår kontaktperson (se kontaktinfo nederst).

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, skal vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes på mail eller skriftlig til følgende adresse:

E-post: [email protected]

Prima Assistanse AS
Østensjøveien 36
0667 Oslo
Att: Personvernansvarlig