Hvem kan få BPA?

For å få brukerstyrt personlig assistanse må du ha rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen. BPA ordningen er beregnet for barn og voksne som har et stort og varig assistansebehov.

Med rettighetsfesting av BPA sikres personer med nedsatt funksjonsevne større selvbestemmelse og tilgang til nødvendige tjenester for å leve et aktivt liv.

Noen krav som må oppfylles for å ha rett til hjelp fra BPA ordningen

Du har et stort assistansebehov. Det betyr i utgangspunktet et tjenestebehov på over 32 timer pr. uke. Men du kan også få BPA hvis behovet ligger mellom 25 – 32 timer i uka, hvis kommunen anser dette som hensiktsmessig og ikke kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende.
Har du assistansebehov under 25 timer i uka, kan du ikke kreve å få BPA. Men kommunen er pliktig til å vurdere om det er hensiktsmessig med BPA uansett timeantall. I praksis betyr det at det ikke er satt noen nedre grense for assistansebehovet, så lenge ditt behov for assistanse er så omfattende at det er mest hensiktsmessig å ha BPA.
Assistansebehovet må være varig, som betyr over to år.
Du er under 67 år. Men har du hatt BPA før du fylte 67, kan ikke ordningen fjernes helt uten videre.
Barn som har assistansebehov kan også få BPA, og tilbys ofte istedenfor tradisjonelle tjenester som for eksempel støttekontakt. BPA er også for deg som har foreldreansvar og har behov for avlastning og kan gis istedenfor og/eller i tillegg til avlasting på institusjon.
Har du kontinuerlig behov for to ansatte eller én-til-én bemanning om natten, har du rett til å få BPA også om natten.

Slik søker du om BPA ordning

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hvem kan få BPA fra privat leverandør?

  Dersom din kommune har innført fritt brukervalg, vil du kunne velge om du ønsker å motta BPA-tjenestene av kommunen eller en privat leverandør av slike tjenester. Du vil i slike tilfeller få en liste over godkjente leverandører i ditt nærområde som du kan kontakte direkte for å avtale tjenesteytelse.

  Hva kan BPA-timer benyttes til?

  Hensikten med BPA er å sikre deg et aktivt og mest mulig uavhengig og selvstendig liv. Det er derfor helt opp til deg som er tjenestemottaker å bestemme hvordan timene skal brukes. Det kan blant annet inkludere personlig stell, husvask, tur i skogen, kjøring til trening, tur på cafe med venner, kinobesøk og arbeidsreise.

  Hvordan søker jeg om BPA?

  Kommunen vurderer BPA-søknader, og det er dermed dit du sender en søknad om BPA. Selve søknaden kan du fylle ut selv og sende på egenhånd, men du kan også be Prima Assistanse om bistand. Vi har lang erfaring og kjenner til kommunenes krav. Husk at ikke alle kommuner tolker lovverket likt, og det kan derfor være en stor fordel å ha en støttespiller med på laget som kjenner til nettopp din kommunes tolkning. Dersom du velger å søke på egenhånd, vil vi anbefale deg å være så nøyaktig som mulig i kalkuleringen av timebehovet. Du bør også legge ved så mye dokumentasjon som du har tilgjengelig, fra fastlegen, spesialister og liknende.