BPA for kommuner

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på for funksjonshemmede som har behov for assistanse, både i og utenfor hjemmet. Målsetningen med BPA-ordningen er at den som har assistansebehov skal få et så selvstendig liv som mulig. Prima Assistanse er en leverandør som har spesialisert seg på å levere BPA-tjenester av høy kvalitet på vegne av kommunen og arbeidslederne. Vi oppgir gjerne referansekommuner ved forespørsel.

Som kommune kan dere forvente:

 • Egen kontaktperson
 • Jevnlige møter (etter kommunens ønske og behov)
 • Rapport på brukte timer – månedlig eller kvartalsvis
 • Norsk Standard-avtale for bransjen

Våre arbeidsledere kan forvente:

 • Tett og god oppfølging
 • Egen kontaktperson
 • Obligatorisk individuell og samlingsbasert opplæring i arbeidslederrollen
 • Bistand i rekrutteringsprosessen
 • Timeføringsverktøy med god oversikt

Inkludert i timepris:

 • Lønn
 • Tillegg (kveld, helg, helligdag etc.)
 • OTP, forsikring, arbeidsgiveravgift, feriepenger
 • Sykefravær (bare benyttede vedtakstimer blir tellende)
 • Opplæring av arbeidsleder og assistenter i BPA

Oppgitt timepris vil dekke alle utgifter kommunen vil måtte ha for BPA-ordningen. Dere vil dermed ikke bli fakturert for noen uforutsette utgifter. Timepris x vedtakstimer fakturerer forskuddsvis hvert kvartal og ubenyttede timer ved årsskiftet vil refunderes i sin helhet til kommunen.

Ta kontakt med Prima Assistanse på telefon 22 150 100 for mer informasjon.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hvem har rett til BPA?

  Hvem som omfattes av rettigheten til å få tjenestene organisert som BPA står nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven. Ved siden av å måtte ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, stilles det videre krav om:

  • Alder på under 67 år (ved godkjenning av vedtak)
  • Langvarig behov for bistand som strekker seg over mer enn 2 år
  • Omfattende behov på minst 32 timer per uke

  Merk at behov fra 25 timer per uke også vil kunne gi rett til BPA dersom kommunen anser dette som hensiktsmessig og ikke kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende. Kommunen må uansett vurdere alle søknader, ettersom alle har mulighet til å søke uansett timeantall.

  Hvem er arbeidsgiver for assistenter?

  Dette vil kunne være vedtakseier, private leverandører eller kommunen selv, alt etter hva slags ordning det er blitt enighet om. Dersom Prima Assistanse benyttes som tjenesteyter, vil vi være arbeidsgiver for assistentene. De vil få god veiledning og opplæring av oss, noe også arbeidsleder vil.

  Kan kommunen bestemme hva en assistent skal gjøre?

  Når tjenester organiseres som BPA, er hensikten at det er tjenestemottakeren (eller arbeidsleder dersom det er barn med BPA) som står ansvarlig for egen BPA-ordning. Hjelpen skal gis i henhold til egne ønsker og behov, og det er dermed vedtakseier som i prinsippet styrer egen hverdag og assistentenes arbeidsoppgaver. Dette må selvsagt samtidig være innenfor rammen for BPA-vedtaket og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

  Er det egenandel for BPA?

  Bistand til, og opplæring i, personlig stell og egenomsorg skal i henhold til lovverket være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en egenandel. Det kan dermed med andre ord være slik at kommunen har en egenandel for praktisk bistand under en BPA-ordning. Husk at egenandelen ikke skal overstige kommunens egne utgifter til gjeldende tjenester, og det er her forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som legger til grunn fastsetting av egenandelssatser.