BPA for kommuner

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på for funksjonshemmede som har behov for assistanse, både i og utenfor hjemmet. Målsetningen med BPA-ordningen er at den som har assistansebehov skal få et så selvstendig liv som mulig. Prima Assistanse er en leverandør som har spesialisert seg på å levere BPA-tjenester av høy kvalitet på vegne av kommunen og arbeidslederne. Vi oppgir gjerne referansekommuner ved forespørsel.

Som kommune kan dere forvente:

 • Egen kontaktperson
 • Jevnlige møter (etter kommunens ønske og behov)
 • Rapport på brukte timer – månedlig eller kvartalsvis
 • Norsk Standard-avtale for bransjen

Våre arbeidsledere kan forvente:

 • Tett og god oppfølging
 • Egen kontaktperson
 • Obligatorisk individuell og samlingsbasert opplæring i arbeidslederrollen
 • Bistand i rekrutteringsprosessen
 • Timeføringsverktøy med god oversikt

Inkludert i timepris:

 • Lønn
 • Tillegg (kveld, helg, helligdag etc.)
 • OTP, forsikring, arbeidsgiveravgift, feriepenger
 • Sykefravær (bare benyttede vedtakstimer blir tellende)
 • Opplæring av arbeidsleder og assistenter i BPA

Oppgitt timepris vil dekke alle utgifter kommunen vil måtte ha for BPA-ordningen. Dere vil dermed ikke bli fakturert for noen uforutsette utgifter. Timepris x vedtakstimer fakturerer forskuddsvis hvert kvartal og ubenyttede timer ved årsskiftet vil refunderes i sin helhet til kommunen.

Ta kontakt med Prima Assistanse på telefon 22 150 100 for mer informasjon.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.

  Hvilke lover og regler gjelder for BPA?

  Dersom du ønsker sette inn i aktuell lovgivning, anbefaler vi deg å se Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2.6 b og Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 d. For sistnevnte kan vi også anbefale lovens forarbeider (Prop.86 L (2013-2014). Sett deg også gjerne inn i rundskriv I-15/2005 og rundskriv I-9/2015: - Rundskriv I-15/2005 - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen - Rundskriv I-9/2015 - Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Merk at Helse og omsorgsdepartementet i 2019 meddelte at det er planer om å gjennomgå og forbedre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som ble lovfestet i 2015. Vi i Prima Assistanse hjelper deg gjerne i denne prosessen. Kontakt oss her.