Corona virus

Innledning

Sist oppdatert 28.11.2022.

Regjeringen understreker at vi fremdeles er i en pandemi, og at det fortsatt er viktig å ta med seg de gode smitteverntiltakene denne pandemien har lært oss. Derfor er det fortsatt viktig å utvise forsiktighet og ta hensyn gjennom god hånd- og hostehygiene. Disse enkle rådene beskytter ikke bare covid-19 men også mot influensa og andre infeksjoner.

Vær nøye med hvor du henter informasjon fra, bruk offentlige kilder hvor informasjonen er bekreftet, se også avsnittet «Hvor finner jeg oppdatert informasjon?». Vi oppfordrer alle til å sjekke for oppdatert informasjon.

For deg som er arbeidsleder er det viktig at du tenker «føre var» prinsippet når det gjelder både bemanning og smittereduksjon. Dersom det er behov for medisinsk bistand eller du skulle havne i en situasjon hvor du ikke får tilgang til assistanse og dette fører til en alvorlig helsesituasjon, må legevakt kontaktes på telefon 113. Vi anbefaler også å opprette kontakt med hjemmetjenesten eventuelt spesialisthelsetjenesten slik at man er trygg på at nødvendig helsehjelp kommer om det blir nødvendig.

Er du usikker på noe, husk at du har en kontaktperson i Prima.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om koronaviruset og nasjonale anbefalinger?

Tegnspråktolket råd fra Helsedirektoratet

Under finner du link til tegnspråktolket informasjon og råd om korona. Videoene er utviklet av Helsedirektoratet.

Tegnspråktolket: Råd om korona til foreldre, barn og unge

Tegnspråktolket: Smitte og inkubasjonstid

Tegnspråktolket: Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset - Døves Media

Bruk av munnbind

Bruk av munnbind anbefales som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning.

Husk riktig håndhygiene ved munnbindbruk og riktig oppbevaring av munnbind. Dersom disse to tiltakene ikke følges, kan munnbindbruk føre til mer skade enn nytte.

Hvilke typer munnbind finnes det?

Det fins både medisinske (to typer) og ikke-medisinske munnbind (tøymunnbind).

Medisinsk munnbind av type I er ment for bruk i det offentlige rom. Disse anbefales vanligvis til bruk for pasienter eller andre som kan være smittsomme, men er ikke ment for helsepersonell.

Medisinsk munnbind av type II og IIR (væskeavvisende) omtales også som kirurgiske munnbind, benyttes av helsepersonell. Disse bør fortrinnsvis forbeholdes helsetjenesten.

Ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind, er ment til bruk utenfor helsetjenesten for engangs- eller gjenbruk. De kan være hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og er laget av tekstiler eller annet materiale. Dersom du vil bruke tøymunnbind anbefaler vi tøymunnbind med dokumentert effekt på minst 70 % filtrering av partikler. Dersom du vil lage egne tøymunnbind, anbefaler vi at du følger anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (se under).

Er assistenter som jobber med BPA definert som kritisk samfunnsfunksjon?

Ja, i denne sammenhengen er BPA definert som kritisk samfunnsfunksjon og assistenter som jobber med BPA er kritisk personell.

Dette betyr blant annet at assistenter med barn som jobber i en BPA-ordning har krav på barnehage- og/eller skoleplass for sine barn. For mer informasjon, se her

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima om du har spørsmål til dette.

En av mine assistenter mistenker at hen er smittet av koronaviruset

Nasjonale anbefalinger er at assistenter som er syk med luftveissymptomer bør holde deg hjemme. Fraværet registreres i Tamigo på «Covid-fravær» Her gjelder normale fraværsregler på egenmeldingsdager. Ved fravær over tre dager sammenhengende må sykemelding fremvises arbeidsgiver.

Dersom assistenten ønsker å komme på jobb med symptomer kan arbeidsleder/tjenestemottaker vurderer at assistent, allikevel, kan komme på jobb.

Jeg ønsker å lage egne smittevernrutiner i min BPA-ordning, kan jeg det?

Det er viktig at smittevernrutinene er faglig forankret og i tråd med nasjonale anbefalinger. Dersom du ønsker tilpasninger av smittevernrutinene i ordningen din kan du ta kontakt med lege eller annet helsepersonell slik at de kan gi råd.

Husk at driftsmidler kan benyttes til blant annet innkjøp av hånddesinfeksjonsmiddel, hansker vaskemiddel osv.

Dersom arbeidsleder blir smittet av korona, hva skjer med assistenten(e)?

Det anbefales at ordningen igangsetter fult smittevern (dress/frakk, øyebeskyttesle/munnbind og hansker) med påkledning i ren sone og avkledning i uren sone. Dette for å hindre at assistenter blir smittet, slik at de kan fortsette å komme på jobb. I tillegg er dette et tiltak for å hindre videre smitte i samfunnet. Prima Assistanse har eget kurs for etablering av fult smittevern i BPA-ordningen.

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima for mer informasjon.

For arbeidsledere

Hva er mitt ansvar som arbeidsleder?

Det er viktig at du er bevisst din egen og dine assistenters rolle. Selv om BPA tjenesten er omfattet både av pasient – og brukerrettighetsloven, og av helsepersonelloven, er BPA-assistenter ikke helsepersonell og yter dermed ikke profesjonell helsehjelp. BPA er en ordning om praktisk bistand i hverdagen. Det er mulig du har assistenter som utfører enklere helsehjelp i ordningen din og som har fått opplæring av både deg som arbeidsleder og eventuelt spesialisthelsetjenesten på dette.

Husk at dersom du er i en risikogruppe og sårbar for smitte er det bedre å være føre var. Lag en rutine for akutt nødsituasjon; 113 (ambulanse), og nødsituasjon hvor det er behov for spesialisthelsetjenesten/hjemmehjelpstjenesten, og informer assistentene dine om dette.

Du er leder for dine assistenter – du har ansvar for at nasjonale råd for smittevernrutiner blir fulgt. Er du usikker på hva dette innebærer, se her eller kontakt din kontaktperson i Prima.

Enkle rutiner har stor effekt for å forebygge smitte:

-Se til at alle assistenter vasker seg på hendene umiddelbart etter at de kommer på jobb

-Dersom håndvask ikke er mulig, er hånddesinfeksjon et godt alternativ

-Benyttes mobil under jobb må den rengjøres

-Sørg for normalt renhold utføres hyppig, med spesielt fokus på kontaktflater som ofte utsettes for berøring (dørhåndtak, tastatur, telefon, armatur, håndtak på rullestol, heis og andre steder som berøres ofte)

-Innfør gode hoste- og håndhygienerutiner, også for deg som arbeidsleder

-Dersom din ordning krever at assistenten utfører oppgaver svært nære deg, ved stell og forflytting kan munnbind benyttes av assistenten under disse oppgavene. Det anbefales ikke at munnbind benyttes hele tiden så sant dette ikke er en egen rutine i din ordning. Husk også at engangsmunnbind ikke skal brukes flere ganger.

Assistenten følger ikke hygienerutiner som jeg har laget, hva gjør jeg?

Arbeidsgiver støtter arbeidsleder i at assistenten skal følge de rutinene som er gjeldende i ordningen. Ved behov stiller arbeidsgiver opp i samtale med assistent.

Jeg som arbeidsleder ønsker at assistent ikke skal møte på avtalt vakt fordi jeg har mistanke om smitte hos assistenten

Du kan vurdere at assistenten ikke skal komme på jobb. Assistenten må varsles om dette, arbeidstid som er satt opp i Tamigo, skal fortsatt ligge inne slik at assistenten får betalt for avtalt arbeidstid. Disse timene går av dine vedtakstimer.

Du kan også vurdere at assistenten kommer på jobb, men jobber under forhold med økt smittevern. Dette er da høyere fokus på basale smittevernsrutiner (renhold/håndhygiene) og at assistent jobber med munnbind ved nærkontakt med deg.

For mer informasjon, kontakt din kontaktperson i Prima.

For assistenter

Hva er mitt ansvar som assistent?

Det er viktig at du er bevisst din egen rolle som assistent i en BPA-ordning.

Selv om BPA tjenesten er omfattet både av pasient – og brukerrettighetsloven, og av helsepersonelloven, er BPA-assistenter ikke helsepersonell og yter dermed ikke profesjonell helsehjelp. BPA er en ordning om praktisk bistand i hverdagen. Det er mulig du utfører enklere helsehjelp i ordningen du jobber nå og har fått opplæring av både arbeidsleder og eventuelt spesialisthelsetjenesten på dette.

Arbeidsleder kan spørre hvorvidt du som assistent er vaksinert. Du er ikke pliktig til å svare, men dersom du velger å ikke svare vil arbeidsleder måtte anta at du er uvaksinert.

Det er viktig at du er bevisst på at du får grundig opplæring i bruk av fult smittevernsutstyr.

Vaner som forebygger smitte