Brukerstyrt personlig assistanse: Leve slik du selv ønsker

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble lovfestet som en individuell rettighet i 2015, og er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede. I praksis er det en ordning hvor funksjonshemmede får praktisk bistand av egne assistenter i og utenfor hjemmet. BPA kan gjøre det mulig for deg å bo der du vil, studere, jobbe, reise, delta på fritidsaktiviteter og mye mer.

Hvem kan få BPA?

Hvem som har rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d og videre utdypet i BPA-rundskrivet I-9/2015. Det er i tillegg også mulig å søke om BPA via § 3-8 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Basert på pasient- og brukerrettighetsloven, vil du ha rett på BPA dersom du:

 • Har rett på kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Er under 67 år når du søker
 • Har et stort behov på minst 32 timer per uke (eller minst 25 timer per uke, med mindre kommunen kan dokumentere at dette vil medføre vesentlige kostnadsøkninger).
 • Har et langvarig behov på minst 2 år

Fordelene med brukerstyrt personlig assistanse

 • BPA er et likestillingsverktøy - Med BPA får du muligheten til å leve et selvstendig liv på lik linje med alle andre, til tross for funksjonsvariasjoner. Ønsker du å studere? Ikke noe problem. Ønsker du å fortsette å jobbe? Ta med BPA-assistenten på arbeidsplassen.
 • BPA sikrer eierskap over egen hverdag - Du får muligheten til å ta kontroll over eget liv med en BPA-ordning. Det ligger i ordet at dette er tjenester som er brukerstyrte, og det innebærer at det er du som er tjenestemottaker som bestemmer hvordan hverdagen skal legges opp. Ingen kjenner egne behov og ønsker så godt som deg, så det sier nesten seg selv at det er du som setter opp timeplanen.
 • BPA skaper nye muligheter – Når du hører om interessante aktiviteter vil du ikke lenger automatisk tenke at du skulle ønske at du kunne tatt del. Med BPA kan du!

Prima Assistanse er din leverandør

Prima Assistanse er en profesjonell, trygg og nær leverandør av BPA-tjenester. Vi har konsesjon og leverer våre tjenester i en rekke kommuner, i tillegg til å ha kontorer i alle landets regioner. La oss bidra til å gjøre din BPA-ordning akkurat slik du ønsker den. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg. Du kan nå oss på telefon 22 150 100 eller e-post post@primaassistanse.no for mer informasjon.

Kontakt oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Hensikten med BPA er å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede (inkludert psykisk helse). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er personlig og praktisk bistand gitt av assistenter som du selv velger. Ordningen legger stor vekt på at den som skal lede ordningen, selv skal bestemme over hva slags assistanse som skal gis, hvor og når den skal gis. Leder for ordningen kan være den funksjonshemmede selv eller andre som er godt kjent med den som skal motta assistansen. Vit at det er kommunenes plikt å tilby brukerstyrt personlig assistanse blant helse og omsorgstjenestene sine. Kommunen skal vurdere om BPA er den mest hensiktsmessige måten å gi assistanse på, uansett om du har rett på BPA eller ikke. Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Hva gjør brukerstyrte personlige assistenter (BPA)?

  Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til at den funksjonshemmede, også kalt arbeidsleder, kan leve et fritt og selvstendig liv på lik linje med andre i samfunnet. Hverdagen organiseres etter arbeidsleders ønsker gjennom service, praktisk og personlig assistanse og noen ganger enkle helsetjenester. En brukerstyrt personlig assistent bistår med dagliglivets gjøremål og annen praktisk bistand, legger til rette for et aktivt liv utenfor hjemmet (eller i hjemmet), og bidrar til at arbeidslederen får et så selvstendig liv som mulig. Man skal være herre over eget liv, og opptil et visst antall timer per uke, vil assistenter være på plass for at arbeidslederen skal få frihet til å leve. Send oss en e-post eller ring oss i Prima Assistanse i dag for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hvordan arbeidsforholdet fungerer. Ta kontakt her.

  Hvem omfattes av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Retten til BPA er lovfestet i Norge, spesifikt i Pasient- og brukerrettighetsloven, og er en ordning beregnet på barn og voksne som har et større og varig assistansebehov. Du vil ha rett til BPA så lenge du har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester som regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kan være komplisert å sette seg inn i og forstå, og vi anbefaler deg å ta vår BPA-test for å se om nettopp du omfattes av rettigheten. Husk at selv om du ikke oppfyller kravene, kan du få BPA innvilget etter Helse- og omsorgstjenestelloven. Klikk her for å lese mer.