Webinar: BPA når du er foresatt og verge

14. mai avholdt vi webinar sammen med advokat Geir Lippestad, denne gang med fokus på BPA når du er foresatt og verge. Lippestad har i over 15 år arbeidet med juridiske problemstillinger knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Han har også lang personlig erfaring som arbeidsleder for egen datter, Rebecca, og har god kjennskap til ulike sider ved rollen som foresatt og verge når datteren ble 18 år. Dette webinaret var spesifikt rettet mot deg som er verge for eget barn som er over 18 år og som trenger brukerstyrt personlig assistanse.

Personlig erfaring

Mange foresatte og verger tenker at de skal kunne klare alt selv, uten å være klar over hvilke muligheter BPA byr på. Geir Lippestad har selv kjent på kroppen hvor utslitt man kan bli, og BPA førte til en helt ny hverdag. Rebecca, som var muskelsyk og i tillegg hadde en utviklingshemming, mottok BPA fra hun var 10 år og fram til hun gikk bort i en alder av 18 år. BPA ble fort et frigjøringsvektøy for henne, i tillegg til at ordningen gjorde mye for at foreldre og familie kunne leve et tilnærmet normalt liv.

Relevant lovverk for BPA når du er foresatt og verge

Regelverket rundt helse- og omsorgstjenester er komplisert, og det er tre primære lover som er essensielle i forhold til BPA:

Mye av informasjonen du har behov for omkring BPA når du er foresatt og verge finner du samtidig i Rundskriv I-9/2015. Skrivet, som ble utformet av Helse og omsorgsdepartementet i 2015 for å motvirke vidt forskjellige kommunale tolkninger av lovverket, gjør det enklere å sette seg inn i hvem og hva som omfattes av BPA. Er du foresatt og verge, anbefales det derfor at du setter deg grundig inn i skrivet.

Hvem kan få BPA?

BPA er et viktig verktøy for å sikre likeverd og samfunnsdeltakelse. Ordningen skal bidra til å skape et aktivt og selvstendig liv for den som mottar tjenesten, og dersom assistansebehovet innfrir de generelle kravene, vil det være mulig å få innvilget BPA.

I en BPA-søknad er det viktig å få med absolutt alle behov, både i og utenfor hjemmet. Husk å ta med alle små og store oppgaver du gjør som verge eller foresatt. Gjør et nøyaktig og grundig arbeid slik at timeantallet blir mest mulig helhetlig og riktig.

Retten til BPA er knyttet til person og har ingenting med boform å gjøre, ref. Rundskriv I-9/2015, punkt 4.5. Det vil derfor også være mulig å søke om BPA selv om man bor i samlokaliserte boenheter.

Ettersom BPA for mange er nytt og fremmed, er det viktig at du kjenner regelverket til BPA når du er foresatt og verge.

Arbeidsgiver, arbeidsleder og assistent

Det er noen elementer i en BPA-ordning som det er greit å ha oversikt over:

  • Det er leverandørenav BPA-tjenester eller kommunen som er arbeidsgiver for BPA-assistenten(e) og som ordner alt det praktiske (slik som lønn).
  • Som verge kan du være arbeidsleder for BPA-ordningen til barnet ditt. Du vil da ha ansvar for å organisere dagene og være en daglig leder i BPA-ordningen. Du vil også da ha ansvar for at brukermedvirkningen blir ivaretatt.
  • Det stilles ingen fagkrav til en BPA-assistent, men det er viktig at han/hun passer inn i assistansemottakers liv og hverdag. I enkelte tilfeller kan kommunen kreve at det ansettes personer med spesifikk kompetanse, ref. Rundskriv I-9/2015.
  • Om du som verge ikke kan være arbeidsleder selv, kan andre påta seg denne oppgaven, men de må kjenne assistansemottaker godt for å kunne ivareta brukermedvirkning.
  • Vær samtidig klar over at dersom det er nære relasjoner, kan det føre til rollekonflikt og redusere brukerstyringen. BPA-mottakers ønsker skal ikke overstyres, noe spesielt foresatte må ha i bakhodet.

 

Hva faller inn under BPA?

BPA vil omfatte alt fra praktisk og personlig bistand i hjemmet til sosiale og organiserte aktiviteter utenfor hjemmet.

Det er samtidig enkelte ting som ikke automatisk vil falle inn under en BPA-ordning:

  • Helsetjenester: Tjenester som til vanlig faller inn under helsetjenester, vil ofte ikke bli inkludert i BPA. En gylden regel er at dersom du som foresatt utfører helsetjenesten, vil også en BPA-assistent kunne utføre dette innenfor forsvarlighetens ramme.
  • Assistanse på natten eller flere enn én assistent om gangen: Med mindre det kan påvises et kontinuerlig behov, vil ikke assistanse om natten eller assistanse av flere assistenter per skift, omfattes av rettigheten til BPA. Dersom det er behov for slik assistanse, er det viktig med dokumentasjon av det medisinske behovet og konsekvensene dersom tjenesten ikke mottas.
  • Lengre reiser: Det er mulig å dra på kortere turer og ferier, men ved lengre opphold utenfor bostedskommunen, må det være dialog mellom bostedskommunen og kommunen man oppholder seg i.
  • Det er arbeidsleder som avgjør hvordan vedtakstimene benyttes, selvsagt innenfor rammene av vedtaket og i henhold til assistansemottakers ønsker og behov.

Føler du at du ikke helt har fått svar på dine spørsmål om BPA når du er foresatt og verge? Du kan lære mer om BPA på vår nettside eller ta kontakt med oss direkte.