Vil gi frihet til funksjonshemmede i Nittedal

Prima Assistanse satser lokalt i Nittedal for å gi best mulig tjenester til funksjonshemmede i kommunen. Målet er å gi mennesker frihet til å velge det livet de vil leve gjennom brukerstyrt personlig assistanse.

Ordningen brukerstyrt personlig assistanse, BPA, ble en lovfestet rettighet i Norge for snart to år siden.  Da fikk funksjonshemmede som har behov for en viss mengde bistand, også rett til å velge å få hjelpen gjennom BPA. Det innebærer at de har personlige assistenter som de selv leder, i stedet for å være avhengig av pleie og omsorgstjenester tilpasset hjelpeapparatets turnusplaner.

Styre eget liv

– Med BPA får jeg frihet til å sette mine egne mål og styre mitt eget liv , sier Ingrid Thunem. Den nå 27 år gamle svømmeren har en nevrologisk sykdom som gjorde at hun ble rullestolbruker i 2011. Nå holder hun 18 verdensrekorder, har vært nominert som «verdens beste funksjonshemmede idrettsutøver» – og skal være med å gi støtte og opplæring til funksjonshemmede og deres familier som velger BPA fra Prima Assistanse i Nittedal og Hakadal.

Satser i Nittedal  
Ingrid Thunem er den første BPA-rådgiveren som er ansatt for å jobbe med Primas nye satsing i Nittedal. Sammen med avdelingsleder Elin Skogly, skal hun bistå funksjonshemmede som ønsker å etablere egne BPA-ordninger som kan gi dem større fleksibilitet. – Det å ha assistenter som man selv styrer, gir en større frihet, både i eget hjem og utenfor, sier Elin Skogly. Hun får støtte av den nyansatte BPA-rådgiveren. – Som arbeidsleder i Prima, kan velge og lede mine egne assistenter, og det gir meg en helt annen frihet enn jeg ville hatt med hjelp fra det kommunale hjelpeapparatet. Jeg velger de assistentene som best kan ivareta mine behov når og slik jeg ønsker.  Det gir meg frihet til å velge det livet jeg vil leve, sier Ingrid Thunem som nå altså vil gi funksjonshemmede i Nittedal den samme muligheten gjennom brukerstyrt personlig assistanse. Hun håper også å få nye kolleger; selskapet vurderer nemlig å ansette flere funksjonshemmede rådgivere i deltidsstillinger i kommunen.

Spennende, men enkelt

Ansvarlig for BPA i Prima Assistanse, Aina Hatletvedt,  forteller at mange som har vært vant til å få kommunale tjenester kan oppleve det som spennende og kanskje også litt skremmende å skulle ansette egne assistenter og lede sin egen BPA-ordning. – Det er ikke så rart at det kan oppleves som utfordrende for mennesker som er vant til at andre administrerer tilværelsen deres. Derfor bistår vi nye arbeidsledere som ønsker det med å få ordningen godt på plass. Vi tilbyr god opplæring til både arbeidsledere og assistenter og vi leverer enkle og gode systemer for å administrere ordningen, sier BPA-lederen og viser frem en «app» på mobiltelefonen.  – Med denne enkle løsningen kan den funksjonshemmede enkelt kalle inn assistenter når han eller hun trenger i det, i stedet for å være prisgitt kommunale vaktplaner og turnuser, forteller hun.

Lokalt til stede
Hatletvedt  tror likevel det viktigste for funksjonshemmede i Nittedal som velger BPA fra Prima er at selskapet er lokalt tilstede med erfarne medarbeidere. – I Prima kjenner vi arbeidslederne våre, og funksjonshemmede som velger BPA fra oss trenger ikke å ringe til et kontor i Oslo eller Drammen hvis de skulle ha behov for hjelp med ordningen. Vi er spesielt glade for å ha fått med oss Elin Skogly som ny lokal avdelingsleder på Nedre Romerike, fordi hun har lang erfaring fra arbeid med BPA, blant annet ved kommunalt tildelingskontor. Dermed har hun også ekstra gode forutsetninger både for å samarbeide med kommunen, og for å støtte arbeidsledere i dialogen med kommunen.

Hjelp til selvstendighet
– Det viktigste er kanskje likevel at Elin kan møte arbeidslederen der han eller hun er på kort varsel hvis det er nødvendig. Målet er naturligvis å gi den enkelte den frihet og selvstendighet han eller hun ønsker, men vi gir nødvendig bistand for å få ordningen til å fungere best mulig, sier Aina Hatletvedt. Hun forteller at det også i noen sammenhenger åpnes for at andre enn den funksjonshemmede selv kan har arbeidslederansvaret. – I enkelte tilfeller kan det avtales at vi gir en forsterket støtte til arbeidsledere som trenger det for å få ordningen til å fungere, og barn og  psykisk utviklingshemmende kan ha nærstående familie som arbeidsledere, forteller hun.
Prima assistanse arbeider for øvrig med å utvikle sitt tilbud til barn som har BPA, både i dialog med foreldregrupperinger, og i selskapets eget BPA-råd, der rådgiverne bruker sine egne erfaringer og kompetanse for å utvikle Norges beste BPA tjeneste, forteller Hatletvedt.

Fra California til Nittedal

Hatletvedt, Skogly og Thunem forteller entusiastisk om forhistorien for at funksjonshemmede i Nittedal nå kan velge å BPA fra Prima assistanse: Ideen til brukerstyrt personlig assistanse, sprang i sin tid ut fra en studentbevegelse ved Berkeley  i California, der en gruppe funksjonshemmede studenter sa klart ifra at de selv var eksperter på sitt eget liv. Inspirert av afro-amerikanernes frigjøringskamp etablerte de tidlig på 1970-tallet en såkalte «Independent living-bevegelse» som arbeidet for å få en antidiskrimineringslov for å sikre funksjonshemmede samme rettigheter som alle andre.
I Norge fikk vi en såkalt «diskriminerings- og tilgjengelighetslov i 2009», og  i 2015 fikk altså funksjonshemmede en lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Like rettigheter
Helseminister Bent Høie, som er en varm forkjemper for ordningen utfordrer kommunene til å tilrettelegge for brukerstyrt personlig assistanse i tråd med intensjonen: «Jeg vil understreke at Stortinget har lovfestet rett og plikt til Brukerstyrt personlig assistanse fordi dette er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand». For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd, skrev Høie som svar på et spørsmål i Stortingets spørretime 17 juni i år.

Ydmyke
Det er en ydmyk, men glad leder for Prima assistanses BPA-arbeid som nå forbereder selskapets satsing i Nittedal, og etter hvert forhåpentligvis også i andre kommuner på Nedre Romerike. – Vi har et viktig samfunnsoppdrag, men aller viktigst er den forpliktelsen og muligheten vi har overfor det enkelte menneske velger  brukerstyrt personlig assistanse gjennom Prima. Vi gleder oss til- og over å få lov til å være med å gi funksjonshemmede bosatt i Nittedal og Hakadal frihet til å velge det livet de vil leve, avslutter hun.

Bilde av svømmeren Ingrid Thunem i et svømmebasseng.