BPA ved reise og aktivitet

Sammen med Geir Lippestad og Gunhild Bottolfsen holdt Prima Assistanse et nytt webinar, denne gang med fokus på BPA ved reise og aktivitet. Lippestad er advokat og lokalpolitiker som har arbeidet i over 15 år med juridiske problemstillinger tilknyttet brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Han har også lang personlig erfaring som arbeidsleder for eget barn, og har god kjennskap til ulike sider ved det å leve med BPA. Bottolfsen står bak nettstedet rullestolreiser.no, i tillegg til å jobbe som erfaringskonsulent på Sunnaas sykehus. Dette webinaret er spesifikt rettet mot deg som har en funksjonshemming og som ønsker å kunne reise, trene og leve et aktivt liv på lik linje med alle andre.

Funksjonshemming er ingen hindring

Bottolfsen har drevet rullestolreiser.no siden 2012, et nettsted fylt med både praktisk reiseinformasjon og reisetips for deg som sitter i rullestol. Som hun kan bekrefte, er det ingenting i veien for å reise verden rundt selv om du er funksjonshemmet. Hun har selv vært reiseglad hele livet, og da hun ble lam fra brystet og ned i 2008, var hun fast bestemt på å fortsette å reise mest mulig. Det har hun virkelig klart, og har fartet jorden rundt både privat og i sammenheng med rullestolrugby.

Rullestolreiser.no tilbyr reiseguider, reisenyheter, spesifikk reiseinformasjon for rullestolreisende som booking, innsjekk og øvrige praktiske tips. Ettersom alle som skriver reiseguider på nettsiden selv sitter i rullestol, vil du finne mye nyttig informasjon om tilrettelegging.

Relevant lovverk for BPA ved reise og aktivitet

Regelverket er såpass komplisert at kommunene ikke alltid er enige i tolkningen av det. Dette fører i mange tilfeller dessverre til stor forskjellsbehandling i hvordan kommunen vurderer behovet for assistanse. Det er derfor svært viktig at du kjenner til alle relevante lover, ettersom du på den måten kan mer aktiv i dialogen om ditt behov til kommunen. Heldigvis utformet Helse og omsorgsdepartementet i 2015 Rundskriv I-9/2015, som gjør det enklere å sette seg inn i hva BPA er, hvem som kan få BPA og hva som omfattes av ordningen. Skrivet nevner også spesifikt BPA ved reise og aktivitet. Ønsker du å gå enda mer i dybden finnes det også rundskriv fra 2000 og 2005, i tillegg til en opplæringshåndbok utstedt av Helsedirektoratet.

Spesifikke bestemmelser i møte med kommunen

Enkelte kommuner tolker regelverket snevert, uten å vurdere aktiviteter og reise som en naturlig del av en BPA-ordning. Dette står derimot spesifikt nevnt i lovverket og rundskrivet. I Rundskriv I-9/2015, punkt 2.2 står det følgende: «For å oppfylle målsettingen om et aktivt liv i samvær med andre, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1, må også tiltak utenfor hjemmet inkluderes.». Dette er viktig, ettersom en av målsettingene med BPA er å sikre et aktivt og selvstendig liv. Videre er det et eget avsnitt under seksjon 4.4. i rundskrivet som omhandler nettopp reise for mottakere av BPA.

Dine behov og ønsker er prioritet

Husk også at dine behov og ønsker skal prioriteres. Det innebærer at kommunen skal sørge for at du skal bli sett og hørt, uten å skulle vurdere om de er enige i timebruken (såfremt det er innenfor vedtakets rammer og rimelighetens grenser). Ønsker du å dra på skogstur, hoppe i fallskjerm eller å ta en øl med venner på byen? Valg av aktiviteter er noe du selv skal få være med på å bestemme, ettersom assistansen skal være nettopp brukerstyrt.

Du kan reise med BPA

Både kommuner som gir deg god mulighet til å reise, og de som har en strengere praksis, holder seg innenfor lovverket. Det er derfor viktig at du vet hva Rundskriv I-9/2015 sier, og det er ofte en fordel å bruke som argument at mange får godkjent timer til å reise. I henhold til oppholdsprinsippet er det kommunen der du bor som er ansvarlig for BPA-ordningen, og vil i praksis kunne argumentere for at det derfor ikke er rom for å reise. Avsnitt 4.4. i rundskrivet sier derimot at BPA vil kunne benyttes på reiser utenfor kommunen såfremt det ikke er over en lengre periode og at det ikke påløper økte kostnader. Det er samtidig ikke et krav at man skal kunne reise, men departementet legger til grunn at kommunen skal kunne legge til rette for dette.

Viktige forbehold og begrensninger

Noe det er viktig å være klar over er at assistanse om natten og det å ha flere assistenter på jobb samtidig ikke faller inn under rettigheten til BPA, med mindre det foreligger et dokumenterbart kontinuerlig behov. Helsetjenester omfattes heller ikke, men det finnes unntak. Dersom det er noe som man til vanlig kan gjøre selv, vil også en assistent kunne gjøre dette innenfor forsvarlige rammer. Dette må du ha i tankene når du søker, da det potensielt vil kreve god planlegging, tilrettelegging og opplæring. Innhent også dokumentasjon fra fastlegen og spesialister ved behov.

Å ta med BPA-assistenten på reise

For å reise med BPA, er selve organiseringen viktig. Det må blant annet settes opp turnus og vaktplan som ikke bryter med arbeidsmiljøloven. Har du ikke nok timer til en tur, må disse også spares opp i forkant (eller du kan søke om utvidet timeantall for turen). Det må være god dialog med og mellom arbeidsgiver, kommunen, vedtakseier og assistenten(e).

Det kan også være en fordel å gjøre seg kjent med gjeldende tariffavtale eller særavtale hos din leverandør, som handler om hvilken betaling assistentene har krav på og arbeidstidsbestemmelsene for BPA ved reise og aktivitet. Arbeidsgiver skal også vite om dette regelverket, og du anbefales å ta kontakt med leverandøren din i forkant for bistand da de er pliktige til å gi deg opplæring i planlegging.

 

Lurer du på mer omkring BPA ved reise og aktivitet? Ta kontakt med oss direkte, så bistår vi deg gjerne!