Generell informasjon for arbeidsleder og assistent

Innledning

Siste oppdatert 21.07.2020.

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert fortløpende i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen. Vær nøye med hvor du henter informasjon fra, bruk offentlige kilder hvor informasjonen er bekreftet, se også avsnittet «Hvor finner jeg oppdatert informasjon?». Vi oppfordrer alle til å sjekke for oppdatert informasjon ofte, gjerne daglig.

For deg som er arbeidsleder er det viktig at du tenker «føre var» prinsippet når det gjelder både bemanning og smittereduksjon. Dersom det er behov for medisinsk bistand eller du skulle havne i en situasjon hvor du ikke får tilgang til assistanse og dette fører til en alvorlig helsesituasjon, må legevakt kontaktes på telefon 113. Vi anbefaler også å opprette kontakt med hjemmetjenesten eventuelt spesialisthelsetjenesten slik at man er trygg på at nødvendig helsehjelp kommer om det blir nødvendig.

Er du usikker på noe, husk at du har en kontaktperson i Prima.

Useful information in English

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) is a government agency under the Ministry of Health and Care Services. The NIPH is responsible for knowledge production and systematic reviews for the health sector and provides knowledge about the health status in the population, influencing factors and how it can be improved.

Below you will find links to NIPH with useful information about the coronavirus in english.

Norwegian Institute of Public Health – Facts, advice and measures

Norwegian Institute of Public Health – Quarantine and isolation

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om koronaviruset og nasjonale anbefalinger?

Helsevesenet har laget mange gode veiledere og disse oppdateres fortløpende. Sjekk alltid om du finner svar på spørsmålene dine på nettet før du ringer helsevesenet, men bruk offisielle kilder. Dersom du fremdeles ikke finner svar eller er usikker, ta kontakt pr tlf eller epost. Dersom du havner i en alvorlig helsesituasjon eller har behov for medisinsk bistand må legevakt kontaktes på telefon 113.

Viktige nettsider:
Helsenorge.no – https://helsenorge.no/koronavirus
Folkehelseinstituttet – https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Viktige telefonnummer:
Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015

Sjekk nettsiden til kommunen du bor i om de har et eget telefonnummer du kan ringe for informasjon.

Tegnspråktolket råd fra Helsedirektoratet

Under finner du link til tegnspråktolket informasjon og råd om korona. Videoene er utviklet av Helsedirektoratet.

Tegnspråktolket: Råd om korona til foreldre, barn og unge

Tegnspråktolket: Smitte og inkubasjonstid

Tegnspråktolket: Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset – Døves Media

Bruk av munnbind

​Midlertidig anbefaling for kollektivtrafikk i Oslo og Indre Østfold
Regjeringen anbefaler at folk bruker munnbind på kollektivreiser i og til og fra Oslo samt kollektivreiser i Indre Østfold bo- og arbeidsregion (Indre Østfold, Marker, Rakkestad, Skiptvedt) når det er fullt og ikke mulig å holde én meter avstand.

Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind på kollektivreiser.

Anbefalingen gjelder for en tidsbegrenset periode på 14 dager, fra og med mandag 17. august til 31. august 2020. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

Anbefaling om bruk av munnbind under hele covid-19 pandemien
Myndighetene anbefaler også at munnbind brukes i følgende situasjoner (ikke tidsbegrenset):

Når personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.

Når personer ankommer Norge med fly fra «røde» land bør munnbindet fra flyturen være på helt til personen ankommer stedet hvor karantenen skal gjennomføres.

Når pårørende ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist covid-19 ved behov for pleie eller omsorg.

Når en person i jobbsammenheng ikke kan unngå nær kontakt ansikt til ansikt.

Hvilke typer munnbind finnes det?

Det fins både medisinske (to typer) og ikke-medisinske munnbind (tøymunnbind).

Medisinsk munnbind av type I er ment for bruk i det offentlige rom. Disse anbefales vanligvis til bruk for pasienter eller andre som kan være smittsomme, men er ikke ment for helsepersonell.

Medisinsk munnbind av type II og IIR (væskeavvisende) omtales også som kirurgiske munnbind, benyttes av helsepersonell. Disse bør fortrinnsvis forbeholdes helsetjenesten.

Ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind, er ment til bruk utenfor helsetjenesten for engangs- eller gjenbruk. De kan være hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og er laget av tekstiler eller annet materiale. Dersom du vil bruke tøymunnbind anbefaler vi tøymunnbind med dokumentert effekt på minst 70 % filtrering av partikler. Dersom du vil lage egne tøymunnbind, anbefaler vi at du følger anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (se under).

Er assistenter som jobber med BPA definert som kritisk samfunnsfunksjon?

Ja, i denne sammenhengen er BPA definert som kritisk samfunnsfunksjon og assistenter som jobber med BPA er kritisk personell.

Dette betyr blant annet at assistenter med barn som jobber i en BPA-ordning har krav på barnehage- og/eller skoleplass for sine barn. For mer informasjon, se her

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima om du har spørsmål til dette.

Reiseråd assistenter

Av hensyn til den usikre smittesituasjonen frarådes personer som jobber med tjenester under helse- og omsorgstjenesteloven, deriblant BPA, å reise til utlandet.

De som likevel velger å reise til utlandet må planlegge for en eventuell karantene ved hjemkomst slik at det dekkes innenfor allerede avtalt ferie eller turnus. Dersom det foreligger viktige grunner til å reise til land med karanteneplikt ber vi om at reisen først drøftes med arbeidsleder og kontaktperson i Prima Assistanse.

Karantene som følge av reise gir ikke lønn i karanteneperioden og må enten dekkes av feriedager eventuelt søknad om ulønnet permisjon. Pålagt karantene på grunn av utenlandsreise kan gi rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom reiserådene endrer seg samtidig som du er i utlandet, slik at du pålegges karantene ved hjemkomst. Reisen må være i tråd med de gjeldende reiserådene på utreisetidspunktet. Bryter du myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge, kan du bli nektet sykepenger. For mer informasjon om sykepenger, sjekk sidene til NAV her.

Karanteneregler og råd om smittevern for reise endres raskt og assistenter har ansvar for å sette seg inn i hvilke regler som til enhver tid gjelder: Se FHI sine smittevernråd for reise her.

Assistenter som har vært i «grønne» land
Dersom du har vært i «grønne» land/regioner i Norden trenger du ikke testes før du går på jobb dersom du er symptomfri.

Dersom du har vært i «grønne» land/regioner utenfor Norden skal arbeidsleder og din kontaktperson i Prima kontaktes før du går tilbake på jobb. Du må testes for covid-19 og skal ikke på jobb før negativ test foreligger.

Assistent som har vært i eller har hatt besøk fra «røde» land/regioner
Assistenter som har vært i land/regioner som har vært eller blitt «rødt» i den perioden de oppholdt seg der, omfattes av karanteneplikten og må være i karantene. Karantenetiden er per i dag 10 dager.
Assistenter som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land/regioner, skal være særlig oppmerksom på smittefare. Assistenten bør ha en dialog med arbeidsleder og sin kontaktperson i Prima om besøket i forkant, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.

At det nå er åpnet for å reise, betyr ikke at helsemyndighetene oppfordrer til å reise til disse landene. Det er fortsatt smitte mange steder, og det å reise kan gi økt risiko for å bli smittet. Hvis smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet, slik at landet på nytt omfattes av UDs reiseråd og det innføres krav om karantene ved innreise fra området du oppholder deg i, er rådet å reise hjem.

Hva innebærer hjemmekarantene?

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på koronavirus, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært på reise utenfor Norge de siste 14 dager.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er i nærkontakt til en person med påvist korona og får symptomer, skal du ringe lege.

Når du er i hjemmekarantene kan du gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det betyr:

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Så lenge du ikke har symptomer, ansees du å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.
Husk at du også må kontakte din kontaktperson i Prima dersom du er i hjemmekarantene.

Hva innebærer hjemmeisolasjon?

Dersom du sitter i hjemmeisolasjon (vurdering gjøres av helsepersonell), er det enten mistanke om eller bekreftet koronasmitte.

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke gå i butikken eller lignende steder. Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

I samråd med legen lager dere smittevernrutiner som er tilpasset ordningen. Kontakt legen pr telefon om mulig. Husk at du også må kontakte din kontaktperson i Prima dersom du isoleres hjemme.

Det er svært viktig at dersom assistenter skal jobbe i en ordning med koronasmitte skal det gis opplæring i korrekt smittevern av faglært helsepersonell. Dersom kommune ikke står for opplæring, skal Prima Assistanse bistå med nødvendig smittevernopplæring. Ta kontakt med din kontaktperson i Prima for mer informasjon.

Skoler og barnehager er stengt – hva skjer med assistenter med barn?

BPA som tjeneste går inn under Helse- og omsorgstjenesteloven og er å regne som kritisk samfunnsfunksjon. Dette gjør at assistenter med barn kan ha rett på barnehage- eller skoleplass. Assistent må selv ta kontakt med barnehage eller skole.

Dersom barnehagen eller skolen likevel ikke gir plass, ta kontakt med din lokale kontaktperson i Prima.

Kan assistenter permitteres som følge av koronautbruddet?

I ytterste konsekvens kan ansatte permitteres som følge av viruset, men det skal alltid være siste utvei og da være som et alternativ for å unngå å gå til oppsigelse. En permittering rammer assistenten hardt økonomisk, og skal derfor unngås så langt det lar seg gjøre.

Dersom permittering vurderes, skal Prima (avdelingsleder og HR/juridisk) alltid være involvert. Det må alltid foreligge saklig grunn for å gå til permittering, også i tilfeller der koronaviruset er årsaken.

Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket

Stortinget vedtok 20.03.2020 følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer:

Arbeidsgiverperioden, som vil si dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte, reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over betalingsansvaret for den permitterte.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag tre til og med dag 20.

Dagpenger for den permitterte oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget fra 3G til 6G.

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper permitterte å gå tre dager uten inntekt.

Foreldres rett til omsorgspenger – nye regler ut 2020

Regjeringen besluttet 20.03.2020 at foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på 10 dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020.

Det blir mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre for å legge til rette for foreldre som arbeider med kritiske samfunnsfunksjoner.

Arbeidsgiverperioden kortes ned, arbeidsgiver skal betale for de tre første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra NAV fra fjerde dag.

En av mine assistenter mistenker at hen er smittet av koronaviruset

Assistenter med utbrudd eller mistanke om utbrudd skal ikke møte opp på jobb før mistanken er avklart. Assistenten skal kontakte lege og eventuelt testes for smitte. Lege vil også ta stilling til eventuell sykemelding. Assistentene skal melde fra til arbeidsleder og arbeidsgiver umiddelbart.

Se FHI sin side med informasjon i tilfeller der det er mistanke om smitte her.

Helsemyndighetene vurderer fortløpende retningslinjer for hvem som skal prioriteres for testing av koronavirus. Endring i kapasitet og testutstyr betyr at prioriterte grupper også kan endre seg.

Se FHI sine sider for Testing og diagnostikk for nytt koronavirus.

Kan assistenter beordres på jobb?

På generelt grunnlag skal assistenter oppfordres til å påta seg vakten frivillig ved å sende ut varsel om ledig vakt via Tamigo. Dersom vakten forblir ledig, har arbeidsleder en mulighet til å beordre assistent på jobb. Ta kontakt med din kontaktperson i Prima for mer informasjon eller om du ser at du vil få et bemanningsproblem.

Kan assistenter ha flere arbeidsplasser?

Normalt sett det mulig å jobbe i flere steder samtidig. På grunn av situasjonen med covid-19 skal HR involveres slik at det tas hensyn til smittevern og at det legges til rette på en best mulig måte. Det kan være behov for egne smittevernrutiner. Ta kontakt med din kontaktperson i Prima for veiledning.

Kan vi pålegge assistenter karantene ved mistanke om smitte?

Nei, vi kan ikke pålegge karantene, det må myndighetene gjøre. Dersom det er mistanke om smitte, se FHI sine sider.

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima for veiledning.

Assistent er avhengig av kollektiv transport til og fra jobb og ønsker ikke å ta buss i fare for å bli smittet/smitte her hos oss.

Helsedirektoratet oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser og andre reiser som ikke er strengt nødvendig. Assistenter har ikke anledning til å benytte hjemmekontor og det er strengt nødvendig at de kommer seg på jobb.
Det er viktig at assistenten følger de nasjonale retningslinjer ved å blant annet ikke gå inn på en overfylt buss og sette seg i bussen med god avstand til andre medpassasjerer.
Fravær fra jobb fordrer sykemelding, så sant ikke annet er avtalt. Ta kontakt med din kontaktperson for å finne gode løsninger.

Sykemelding i forbindelse med korona

På grunn av de spesielle omstendighetene rundt koronaviruset godtar Prima Assistanse at det benyttes egenmelding i stedet for sykemelding dersom assistenten befinner seg i gruppen som er pålagt karantene av helsemyndighetene. I praksis betyr dette at assistenter kan bruke egenmelding de 16 første dagene, fra dag 17 må det foreligge en sykemelding.

Dette er for at leger og annet helsepersonell skal kunne bruke tiden sin til å behandle mennesker i stedet for å skrive sykemeldinger.

Det er viktig at du som assistent tar kontakt med arbeidsleder så raskt som mulig slik at de kan gjøre eventuelle vakter ledig i Tamigo.

Hva kan lege gjøre for ordning som tilhører risikogruppe?

Arbeidsleder kan få bekreftelse fra lege om behov for ekstra smittevernstiltak i forbindelse med fare for smitte. Lege kan også bistå med å lage smittevernrutiner som er spesielt tilpasset din ordning.

Assistent er generelt bekymret for å bli smittet av korona og er redd for å komme på jobb

Assistenter som jobber med BPA er en definert som kritisk personell og en del av helsevesenet sin beredskapsplan for Norge. Det er derfor viktig at alle assistenter fortsetter i arbeid så lenge det er forsvarlig.

Frykt for smitte er isolert sett ikke grunn til å ikke møte på jobb og vil anses som udokumentert fravær og brudd på arbeidsplikten. Dersom frykten grunner i at du selv eller noen nærstående er i risikogruppen må dette tas med fastlege som eventuelt kommer med anbefaling.

Dersom arbeidsleder ikke har behov for assistenten, kan assistenten søke om ulønnet permisjon.

Generelt anbefaler vi tett dialog mellom arbeidsleder og assistenter, og ta gjerne kontakt med deres kontaktperson i Prima om dere ønsker veiledning.

Hva gjør jeg når en assistent har vært på reise i et område det er frarådet å reise til?

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Det gjelder ikke for de som kommer til Norge fra reiser/opphold i EØS og Schengen med lav smitte. Se oversikt over hvilke land dette gjelder hos FHI.

Dersom du er i reisekarantene skal du:

Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter (spytt, svette, snørr, slim og tårer) fra andre personer. Du kan ikke gå på jobb når du er i reisekarantene, men du kan jobbe hjemmefra.

Er du i karantene og utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal du oppholde deg i hjemmet, uten å gå ut, til du er blitt frisk (symptomfri). Du bør også teste deg raskest mulig. Kontakt fastlegen eller annen helsehjelp dersom du har behov for det. Dersom du testes for covid-19 bør du holde deg hjemme til du får negativt prøvesvar og du er symptomfri.

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima om du har spørsmål.

Jeg har bestilt tur til utlandet og ønsker å ha med meg assistenter

Utenriksdepartementet (UD) opprettholder reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige fram til 20. august 2020. Det er gjort unntak fra «grønne» områder i Schengen/EØS, se oversikt her. Du kan reise fritt i Norge.

Reisende fra disse områdene vil ikke bli pålagt karantene ved ankomst til Norge. Innreisende fra andre områder skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima om du har spørsmål.

Assistenten min skal på privat reise til utlandet

Utenriksdepartementet (UD) opprettholder reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige fram til 20. august 2020. Det er gjort unntak fra «grønne» områder i Schengen/EØS, se oversikt her. Du kan reise fritt i Norge.

Reisende fra disse områdene vil ikke bli pålagt karantene ved ankomst til Norge. Innreisende fra andre områder skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima om du har spørsmål.

Kan jeg som arbeidsleder be om at assistenten oppgir hvor hen oppholder seg på fritiden?

Du som arbeidsleder kan be om at assistenten oppgir om de har vært på arrangement eller i områder hvor det foreligger smitterisiko. Dette for at du skal kunne vurdere om det foreligger behov for tiltak i forhold til smittefare slik at en kan unngå spredning av smitte i arbeidsforholdet.

Kan jeg som assistent kreve å få endret avtalt ferie fordi ferien skulle avholdes i smitteutsatt område som ikke lenger er aktuelt reisemål?

Du kan ikke kreve endring, men dersom dere blir enig om dette er det fullt mulig. Ta kontakt med arbeidsleder så tidlig som mulig, da øker sannsynligheten for at andre planer kan tilpasses.

Kan jeg pålegge en assistent å teste seg for korona?

Nei, du kan ikke pålegge testing av dine assistenter.

Retningslinjer for testing av korona (covid-19)

Helsemyndighetene vurderer fortløpende retningslinjer for hvem som skal prioriteres for testing av koronavirus. Endring i kapasitet og testutstyr betyr at prioriterte grupper også kan endre seg.

Se FHI sine sider for Testing og diagnostikk for nytt koronavirus.

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima Assistanse, vi kan hjelpe med dokumentasjon på arbeidsplass og arbeidssituasjon.

Hva skjer dersom assistent blir satt i karantene?

På grunn av de spesielle omstendighetene rundt koronaviruset godtar Prima Assistanse at det benyttes egenmelding i stedet for sykemelding dersom assistenten befinner seg i gruppen som er pålagt karantene av helsemyndighetene. Dette er for at leger og annet helsepersonell skal kunne bruke tiden sin til å behandle mennesker i stedet for å skrive sykemeldinger.

Det er viktig at du som assistent tar kontakt med arbeidsleder så raskt som mulig slik at de kan gjøre eventuelle vakter ledig i Tamigo.

Karantene for assistenter fungerer normalt som ved vanlig sykemelding, det går ikke av vedtakstimer til arbeidslederen. Assistenten har krav på lønn for oppsatte vakter i turnus 14 dager frem i tid.

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima dersom du har spørsmål.

Hvordan står kommunens plikt til å yte nødvendig helsehjelp?

BPA-assistenter gir praktisk og personlig assistanse og hjelp i hverdagen. Det er viktig å understreke at BPA-ordningen ikke innebærer medisinsk bistand. Selv om BPA tjenesten er omfattet både av pasient – og brukerrettighetsloven, og av helsepersonelloven, er BPA-assistenter ikke helsepersonell og yter dermed ikke profesjonell helsehjelp. Uansett om det foreligger en konsesjon om BPA mellom leverandør og kommune, har det ingen betydning for kommunes/statens plikt til å yte nødvendig helsehjelp. BPA er en ordning om praktisk bistand i hverdagen. Behov for enkel helsehjelp som ikke naturlig kan utføres av assistenten, er kommunens ansvar. Oppstår det kritiske situasjoner som følge av at assistenter ikke kan komme på arbeid som følge av smittefare, må det være lav terskel for brukere med omfattende bistandsbehov å kontakte legevakt med opplysninger om at helsehjelp er akutt nødvendig. Er hjelpebehovet ikke så omfattende og akutt må kommune og hjemmehelsetjenesten kontaktes.

Jeg ønsker å lage egne smittevernrutiner i min BPA-ordning, kan jeg det?

Det er viktig at smittevernrutinene er faglig forankret og i tråd med nasjonale anbefalinger. Dersom du ønsker tilpasninger av smittevernrutinene i ordningen din kan du ta kontakt med lege eller annet helsepersonell slik at de kan gi råd.

Husk at driftsmidler kan benyttes til blant annet innkjøp av hånddesinfeksjonsmiddel, hansker vaskemiddel osv.

Dersom arbeidsleder blir smittet av korona, hva skjer med assistenten(e)?

Vi forstår at det kan være behov for at faste BPA-assistenter også jobber ved smitte. Arbeidsleder må i slike tilfeller kontakte sin fastlege og sammen lage en plan for smittevern. Dette kan innebære at det utvikles egne smittevernrutiner tilpasset ordning og situasjon. Det er svært viktig at dersom assistenter skal jobbe skal det gis opplæring i korrekt smittevern av faglært helsepersonell. Dersom kommune ikke står for opplæring, skal Prima Assistanse sørge for tilstrekkelig opplæring. Ta kontakt med din kontaktperson i Prima for mer informasjon.

Dersom det vurderes at assistentene ikke skal/kan jobbe i ordningen skal arbeidsgiver sørge for lønn på oppsatt turnus 14 dager fram i tid. Lokal kontaktperson i Prima vil være involvert i disse prosessene, og sammen se på tilpasninger i turnus, samt vurdere alternative løsninger og muligheter. Det skal i slike situasjoner blant annet vurderes om assistent kan fristilles til å jobbe i en annen ordning i en begrenset periode.

For arbeidsledere

Hva er mitt ansvar som arbeidsleder i forbindelse med koronavirusutbruddet?

Det er viktig at du er bevisst din egen og dine assistenters rolle, spesielt med utbrudd av virus som vi ser i disse dager. Selv om BPA tjenesten er omfattet både av pasient – og brukerrettighetsloven, og av helsepersonelloven, er BPA-assistenter ikke helsepersonell og yter dermed ikke profesjonell helsehjelp. BPA er en ordning om praktisk bistand i hverdagen. Det er mulig du har assistenter som utfører enklere helsehjelp i ordningen din og som har fått opplæring av både deg som arbeidsleder og eventuelt spesialisthelsetjenesten på dette. Det er viktig at du er bevisst på at assistenter ikke skal utføre smittevern der det er påvist Covid-19 uten at de har fått grundig opplæring i dette. Dette er kommunen sitt ansvar. I noen tilfeller vil Prima Assistanse (ved fagansvarlig sykepleier) bistå kommunen i dette arbeidet.

Assistenten har ansvar for praktisk bistand og assistanse, og skal sørge for at assistansemottaker får hjelp til å varsle myndighetene ved behov. Snakk og planlegg med assistentene dine om hvordan dere skal håndtere en eventuell nødsituasjon.

Vi anbefaler at du som arbeidsleder allerede nå tar kontakt med helseansvarlig i kommunen og legger en plan om det skulle bli behov for hjemmetjenester. Det er viktig at det opprettes en kontaktperson i kommunen, særlig om du er spesielt sårbar for smitte. Gjør assistentene dine kjent med hvor de finner kontaktinformasjonen, slik at de har den lett tilgjengelig.

Husk at dersom du er i en risikogruppe og sårbar for smitte er det bedre å være føre var. Lag en rutine for akutt nødsituasjon; 113 (ambulanse), og nødsituasjon hvor det er behov for spesialisthelsetjenesten/hjemmehjelpstjenesten, og informer assistentene dine om dette.

Du er leder for dine assistenter – du har ansvar for at nasjonale råd for smittevernrutiner blir fulgt. Er du usikker på hva dette innebærer, se her eller kontakt din kontaktperson i Prima.

Enkle rutiner har stor effekt for å forebygge smitte:

 • Se til at alle assistenter vasker seg på hendene umiddelbart etter at de kommer på jobb
 • Dersom håndvask ikke er mulig, er hånddesinfeksjon et godt alternativ
 • Benyttes mobil under jobb må den rengjøres
 • Sørg for normalt renhold utføres hyppig, med spesielt fokus på kontaktflater som ofte utsettes for berøring (dørhåndtak, tastatur, telefon, armatur, håndtak på rullestol, heis og andre steder som berøres ofte)
 • Dersom assistent er ute av huset/leilighet for å hente post, handle og lignende, må hendene vaskes på nytt når de kommer tilbake
 • Innfør gode hoste- og håndhygienerutiner, også for deg som arbeidsleder
 • Dersom din ordning krever at assistenten utfører oppgaver svært nære deg, ved stell og forflytting kan munnbind benyttes av assistenten under disse oppgavene. Det anbefales ikke at munnbind benyttes hele tiden så sant dette ikke er en egen rutine i din ordning. Husk også at engangsmunnbind ikke skal brukes flere ganger.

Alle assistentene som er i jobb skal ta dette kurset Korona – forebygging av smitte for å forebygge smitte. Du har fått dette i egen link av avdelingsleder som du kan sende ut til dine assistenter, det ligger også en tilgjengelig link i Tamigo og assistentene og du som arbeidsleder skal ha fått link til innlogging pr sms. Det er ikke utarbeidet av Prima Assistanse, men er et generelt kurs for god hånd- og smittehygiene.

Assistenten følger ikke hygienerutiner som jeg har laget, hva gjør jeg?

Arbeidsgiver støtter arbeidsleder i at assistenten skal følge de rutinene som er gjeldende i ordningen. Ved behov stiller arbeidsgiver opp i samtale med assistent.

Jeg som arbeidsleder ønsker at assistent ikke skal møte på avtalt vakt fordi jeg har mistanke om smitte hos assistenten

Du kan oppfordre assistenten til å kontakte lege for å gjøre en vurdering av situasjonen. Vurder om du også skal kontakte din egen lege for å legge opp mer omfattende smittevernsrutiner for ordningen. Dersom legen mener det er trygt å gå på jobb, men du som arbeidsleder fortsatt er redd tar du kontakt med din kontaktperson i Prima Assistanse for videre vurdering. Det er viktig at du gjøre en vurdering på bemanningssituasjon og smittevern.

Du kan be legen din skrive ut en bekreftelse på at du er i risikogruppe som er sårbar for smitte som assistenten kan ta med til legen sin.

Prima kan også bekrefte at assistenten jobber for noen som er i risikogruppen. For mer informasjon, kontakt din kontaktperson i Prima.

Assistenten min er veldig sosial og er med på mange ulike aktiviteter, noe som gjør meg bekymret for smitte. Hva kan jeg gjøre?

Forklare situasjonen og alvoret for eventuell smitte for deg. Det er lov å be assistenten ta samfunnsansvar for å hindre smittespredning. Henvis gjerne til Folkehelseinstituttets forebyggende råd, som blant annet inneholder:

 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Kan jeg benytte meg av nærstående i en eventuell krisesituasjon?

I utgangspunktet skal det, med noen unntak, ikke benyttes nærstående som assistent.
Vi erfarer likevel at flere kommuner åpner for dette midlertidig på grunn av koronavirusutbruddet.

Prima Assistanse har sendt ut en e-post til alle kommuner der vi ber om fullmakt til at det benyttes nærstående uten at en må søke individuelt på dette. Din kontaktperson har informasjon om hvordan din kommune forholder seg til dette.

Jeg er redd og engstelig for å motta assistanse nå – hva kan jeg gjøre?

Selv om mye er nytt og uavklart finne det mange gode råd og rutiner vi kan benytte for å håndtere situasjonen på en god måte. Ta kontakt med din kontaktperson i Prima for råd og veiledning.

For assistenter

Hva er mitt ansvar som assistent i forbindelse med koronavirusutbruddet?

Det er viktig at du er bevisst din egen rolle som assistent i en BPA-ordning, spesielt med utbrudd av virus som vi ser i disse dager. Selv om BPA tjenesten er omfattet både av pasient – og brukerrettighetsloven, og av helsepersonelloven, er BPA-assistenter ikke helsepersonell og yter dermed ikke profesjonell helsehjelp. BPA er en ordning om praktisk bistand i hverdagen. Det er mulig du utfører enklere helsehjelp i ordningen du jobber nå og har fått opplæring av både arbeidsleder og eventuelt spesialisthelsetjenesten på dette.

Det er viktig at du er bevisst på at du ikke skal utføre smittevern der det er påvist Covid-19 uten at du har fått grundig opplæring i dette. Dette er kommune sitt ansvar. I noen tilfeller vil Prima Assistanse (ved fagansvarlig sykepleier) bistå kommunen i dette arbeidet.

Snakk med arbeidsleder om hvordan dere skal håndtere en eventuell nødsituasjon. Vi anbefaler alle assistansemottakere som er i risikogruppen å i forkant kontakte spesialisthelsetjenesten eller hjemmehjelpstjenesten for å få kontaktinformasjon til en kontaktperson som de kan ringe i en nødsituasjon. Kontakt 113 (ambulanse) ved akutt nødsituasjon.

Som assistent er jeg bekymret for at smittevernrutiner hos arbeidsleder ikke er gode nok, hva gjør jeg?

Det er i utgangspunktet arbeidsleder sammen med lege eller annet helsepersonell som i tråd med nasjonale råd utarbeider smittevernrutiner på arbeidsplassen. Dersom du er bekymret for at disse ikke gode nok/i tråd med nasjonale anbefalinger anbefaler vi at du tar dette opp med arbeidsleder direkte. I slike tilfeller er det fint å lene seg på råd fra institusjoner som Helse-Norge og Folkehelseinstituttet. Ved behov kan felles samtale med arbeidsleder og arbeidsgiver være et alternativ for felles forståelse av FHI sine retningslinjer.

Arbeidslederen min er veldig sosial og med på mange ulike aktiviteter, som gjør meg bekymret for smitte. Hva kan jeg gjøre?

Det er i utgangspunktet arbeidsleder som styrer sin egen hverdag, men det er lov å ta opp saken med arbeidsleder. Vi anbefaler en samtale direkte med arbeidsleder hvor dere drøfter dine bekymringer for smitte. Et fint utgangspunkt er råd fra nasjonale myndigheter, som blant annet sier:

 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Arbeidslederen min har bestilt tur til utlandet og ønsker å ha med meg som assistent på reisen

Utenriksdepartementet (UD) opprettholder reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige fram til 20. august 2020. Det er gjort unntak fra «grønne» områder i Schengen/EØS, se oversikt her. Du kan reise fritt i Norge.

Reisende fra disse områdene vil ikke bli pålagt karantene ved ankomst til Norge. Innreisende fra andre områder skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Ta kontakt med din kontaktperson i Prima om du har spørsmål.

Arbeidslederen min har enten blitt smittet av korona eller har luftveisinfeksjon og jeg er bekymret- hva gjør jeg?

De som er smittet av korona skal være i isolat i egen bolig, assistenter og andre besøkende i boligen skal følge egne smittevernrutiner. Dette er forklart tidligere i dette dokumentet.

Dersom man har luftveisinfeksjon skal normale hygienehensyn opprettholdes og assistansen skal foregå som normalt.

Vaner som forebygger smitte

Hvorfor velge Prima Assistanse?

Våre sertifiseringer

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Instagram
.